Reklamační řád

Reklamační řád společnosti BScom s. r. o. pro prodej zboží

Identifikace prodávajícího BScom s. r. o.:
Sídlo: Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 541 01
IČ: 27466787
DIČ: CZ27466787
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20674.

Kontakty: 

e-mail: obchod@bscom.cz
telefonní kontakt: +420 499 944 944
bankovní spojení: bankovní účet č. 194127770/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád se použije jak pro prodej zboží spotřebitelům v provozovně společnosti BScom s. r. o., IČ 27466787, se sídlem Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 541 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20674, tak i pro prodej zboží spotřebitelům v internetovém obchodu prodávajícího umístěném na internetové doméně nacházející se na adrese www.bscom.cz nebo na adrese www.bscom.eu. Prodávající seznámí spotřebitele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost spotřebitele mu jej předá v textové podobě. V případě koupě zboží v internetovém obchodu uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

 

2. Definice

Při výkladu tohoto reklamačního řádu budou níže uvedené pojmy vykládány následovně

prodávající“ je společnost BScom s. r. o., IČ 27466787, se sídlem Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 541 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20674.

internetový obchod“      je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se na adrese www.bscom.cz nebo na adrese www.bscom.eu

NOZ“            je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

provozovna“  je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 541 01.

reklamace“   je uplatnění práv spotřebitele z vadného plnění.

kupující“       je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu kupní nebo s ním jinak jedná (viz § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

věc“              je movitá věc, která je předmětem koupě.

 

3. Úvodní ustanovení

3.1.   Reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí NOZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího či v jeho sídle. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu provozovny prodávajícího. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

3.2.   Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme doložit doklad o koupi věci, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění či potvrzený záruční list. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. 

3.3.   Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud není sjednáno jinak.

4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží 

4.1.    Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

4.2.    Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4.3.    V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.   

5. Uplatnění práv z vad věci

5.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.2.   Prodávající plní vadně, zejména a) poskytne-li věc, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které věc má, ač se při takovém plnění obvykle nevyskytují, c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že věc nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svou.

5.3.   Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

5.4.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

5.5.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

5.6.   Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

5.7.   Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu věci použití jiné věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

5.8.   Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech.

5.9.   Je-li vada věci nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

5.10.  Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady věci do doby určené pro její odevzdání. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Předchozí věta platí obdobně i pro vady dokladů.

5.11.  Věc má právní vadu, pokud k ní uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení kupující věděl nebo musel vědět. V takovém případě to kupující oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.

5.12.  Pokud kupující na sebe převedl právo k věci, o které ví, že nepatří prodávajícímu nebo že prodávající není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

5.13.  Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

5.14.  K účinkům podle ustanovení 4.13 tohoto reklamačního řádu soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

5.15.  Soud nepřizná kupujícímu právo z vad věci, neoznámil-li kupující vady věci bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání věci, a namítne-li prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně.

5.16.  Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle ustanovení 4.6 tohoto reklamačního řádu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

5.17.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat.

5.18.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu dodávky, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.

5.19.  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li prodávající, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.20.  Nemá-li věc vlastnosti dle ustanovení 4.1 tohoto reklamačního řádu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.21.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.22.   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5.23.  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupující způsobit nepřiměřené náklady.

5.24.  Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.25.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

6. Záruka za jakost

6.1.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu.

6.2.  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.3.  Práva z vad, včetně vad záručních se uplatňují u prodávajícího v jeho provozovně nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat původ předmětu dodávky a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

6.4.  Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

6.5.  Po uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

6.6.  Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady věci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Neodstraní-li prodávající odstranitelné vady předmětu dodávky v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

6.7.  Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku toho, že věc byla vystavena nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení v rozporu s návodem k obsluze, neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci nebo živelným pohromám. V případech dle předchozí věty prodávající neodpovídá za vady věci. Prodávající nebude odpovědný ani za vady věci vzniklé na základě běžného užívání a opotřebení věci či její součásti.

6.8.  Prodávající není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním věci, nebo jejím selháním.

 

7. Náklady reklamace, řešení sporů a závěrečná ustanovení

7.1.  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

7.2.  Kupující je povinen převzít si reklamovanou věc do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.

7.3.  Prodávající a kupující se zavazují případné spory vzešlé z tohoto reklamačního řádu anebo v souvislosti s ním vyřešit primárně smírnou cestou.

7.4.  Tento reklamační nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014 a nahrazuje předchozí reklamační řád prodávajícího v plném rozsahu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tento reklamační řád změnit bez předchozího upozornění.

        

 

 

 

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše